Zásady zpracování osobních údajů – Institut Paměti národa

Zásady zpracování osobních údajů – Institut Paměti národa

Těmito zásadami se řídí zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s iniciativou Institut Paměti národa. Jedná se o moderní expozice věnované 20. století a lidem, kteří zažili totality na vlastní kůži. Institut Paměti národa nabízí programy pro veřejnost věnované 20. století, ale i aktuálním společenským otázkám. Velká pozornost je věnována také předávání zkušeností mezi generacemi(„projekt“).

Níže uvedené informace jsou platné od 15. března 2022.

Kdo jsme?

Správcem osobních údajů je POST BELLUM, z. ú., se sídlem Španělská 1073/10, 120 00  Praha 2, IČ: 26548526, zapsané v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka U 920.

Projekt spočívá v technologicky unikátní projekční expozici s dalšími doprovodnými programy, které přibližují poutavou formou dějiny 20. století školám a veřejnosti. Historii představují prostřednictvím konkrétních příběhů pamětníků a událostí. Pro školy jsou součástí expozice také navazující workshopy ve vzdělávacím centru institutu.

Pro více informací se na nás můžete obrátit na výše uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu info@postbellum.cz.

Za jakým účelem zpracováváme údaje a jaké k tomu potřebujeme?

Osobní údaje zpracováváme o vás, coby objednatelích, doprovodu třídy a zákonných zástupcích žáků, jakož i návštěvnících našich stránek, za následujícími účely:

 • Rezervace expozice a workshopu

K zapojení do projektu je nezbytné, abyste provedli rezervaci expozice a workshopu pro vaši třídu na našich stránkách www.institut.pametnaroda.cz. Rezervaci mohou objednat jak učitelé, coby doprovod třídy, tak jiní zástupci školy. 

Za tímto účelem zpracováváme kontaktní údaje objednatele (jméno, příjmení, telefon, e-mail, název, adresa školy a kraj) a doprovodu třídy (jméno, příjmení, telefon a e-mail).

Tyto údaje jsou nezbytné k uzavření smlouvy s objednatelem. 

 • Návštěva expozice a workshopu

Aby se žák/yně mohl/a expozice a workshopu zúčastnit, je nutný souhlas jejich zákonného zástupce  (jméno zákonného zástupce, jméno a datum narození žák/yně).

 • Propagace projektu 

V rámci projektu mohou být pořízeny audiovizuální záznamy (zejména fotografie), které mohou být zveřejněny na webových stránkách www.institut.pametnaroda.cz a použity v propagačních materiálech POST BELLUM, z. ú., a to na základě oprávněného zájmu šířit povědomí o projektu. 

Za tímto účelem bude ve vztahu k žákům, jejichž podoba má být zachycena, předem vyžádán souhlas jejich zákonných zástupců. 

 • Komunikace – zasílání informací o projektu a dalších aktivitách

Na e-mail, který jste vyplnili při rezervaci, vám budeme zasílat informace o projektu a našich dalších aktivitách. Z odběru těchto sdělení se můžete kdykoli odhlásit, a to přes odkaz uvedený v každém takové sdělení.

Za tímto účelem využíváme nástrojů třetích stran, které naleznete níže. Zde se spoléháme na oprávněný zájem šířit povědomí o projektu.

 • Provozování webových stránek

Dále zpracováváme údaje o chování návštěvníků na našich webových stránkách. Toto zpracování nám kromě jiného pomáhá zlepšit naši činnost. 

Za tímto účelem využíváme analytických nástrojů třetích stran, které naleznete níže, pokud nám k tomu udělíte souhlas. 

Jak s údaji pracujeme

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí aplikací a softwarů, zejm. takových, které nám pomáhají při výkonu naší činnosti a bez kterých bychom prakticky nemohli projekt realizovat. Automatizované individuální rozhodování či profilování neprovádíme. 

Komu můžeme údaje předat

K zajištění tohoto projektu využíváme nástroje těchto třetích osob:

 • Amazon Web Services, Inc., se sídlem 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 USA, za účelem technického zpracování a ukládání dat z našich webových stránek a provozu technického řešení.
 • manGoweb, s.r.o., se sídlem K Rovinám 538/17, Praha 5 Jinonice, 15800, IČ 24694401, za účelem rozvoje a technické správy.
 • The Rocket Science Group, LLC (služba Mailchimp), se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Spojené státy americké, za účelem komunikace s dárci, zejména oznámení o doručení balíčků a dalším průběhu iniciativy.
 • Google LLC (služba Google Analytics), se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, za účelem webové analytiky.
 • Facebook Ireland Ltd (služba Facebook pixel), 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irsko, za účelem zvýšení konverzí.
 • Google LLC (služba Youtube), se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, za účelem zveřejnění výstupu na této platformě.
 • HSTRY LTD (služba Sutori), se sídlem 281 Summer St, 2nd Floor Boston, MA 02210, Spojené státy americké, za účelem zveřejnění výstupu na této platformě.
 • SmartSelling a.s. (služba Smart emailing), se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, za účelem emailové komunikace.
 • Salesforce.com inc. (služba Sales force), se sídlem 451 Mission Street, San Francisco, CA 94105, Spojené státy americké, za účelem využívání cloudových služeb. 

 

Kde mohou být údaje zpracovávány

Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v Evropské unii. V souladu s právními předpisy můžeme údaje předávat do zemí mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, to ale jen v případě zajištění odpovídajících zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy.

Pro předání využíváme záruk v podobě bezpečné země podle rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, popř. standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých nebo schválených Evropskou komisí.

Jak dlouho máme údaje u sebe

Osobní údaje vyplněné při rezervaci zpracováváme po dobu 3 let. Na e-mail, který jste vyplnili při rezervaci, vám budeme zasílat informace o projektu a našich dalších aktivitách po dobu 3 let . Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zpracováváme po dobu uvedenou v jeho znění. 

Jiné osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání projektu a dále po dobu nezbytnou, kdy může poskytovatel finanční podpory provádět kontrolu, tedy do 31. 12. 2033. 

Bez ohledu na standardní délku doby uchování osobních údajů nás můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů. Nadto pokud jste udělili souhlas, můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování, zejm. po jeho zveřejnění. V odůvodněných případech odvolání souhlasu nemá vliv na uchování údajů na základě jiných právních titulů.

Jaká máte práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit  a požadovat:

 • Právo na přístup, které vám umožňuje si vyžádat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme a požadovat bližší informace o zpracování.
 • Právo na opravu v případě, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nepřesné.
 • Právo na výmaz, pokud zanikl účel zpracování nebo se jedná o neoprávněné zpracování.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů, které jsou podle vás nepřesné nebo nejsou nezbytné.
 • Právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme na základě oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Jestliže pro zpracování nemáme dostatečně přesvědčivý oprávněný důvod, osobní údaje pro daný účel nezpracováváme.
 • Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

Pokud od nás dostáváte e-mailovou komunikaci, máte vždy možnost se z ní odhlásit, a to přes odkaz uvedený v každém takové sdělení nebo přímou žádostí zaslanou na naše kontaktní místa. 

Jak uplatnit práva

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zákonný zástupce či zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Výše uvedená práva můžete uplatnit rovněž zasláním žádosti prostřednictvím e-mailu poverenec@postbellum.cz či na adresu POST BELLUM, z. ú., Španělská 1073/10, 120 00  Praha 2.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky. Pokud jsou požadavky související s uplatněním vašich práv zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (zejm. pokud se opakují), můžeme vaši žádost odmítnout.

Jaká bezpečnostní opatření uplatňujeme

Za účelem ochrany osobních údajů jsme zavedli následující opatření:

 • Řízení přístupových oprávnění, politika zabezpečení hesel
 • Logování aktivity uživatelů 
 • Zabezpečení zařízení, systémů, sítě, webových stránek
 • Aktualizace SW, patch management
 • Pravidla zpracování osobních údajů a likvidace